Vista Satelital de Imaza - Bagua - Amazonas - Perú

Los 121 Centros Poblados del distrito de Imaza - Amazonas son:

C.P de Achu, Agkushp, Aguas Turbias, Alan Garcia, Almendro, Alto Dapinza, Alto Shimutas, Alto Wawas, Alto Wawim, Ayai Entsa, Bakaig Kunchin, Bakants, Bethel Jayais, Bichanak, Boca de Lobo, Bukuig, Centro Wawik, Chapi, Chaya Atmsamu, Chicais, Chija, Chinim, Chipe, Chiriaco, Cocha Verde, Curva, Durand, Dushid, Emat, Epemimu, Facundo, Huantza, Imacita, Imaza, Inayua, Jempets, Kampanentsa, Kaya Washu, Kucha, Kunchin, Kusu, Kusu Chapi, Kusu Chico, Kusu Grande, Kusuim, Kusu Kunchin, La Union, Listra, Meente, Mesones Muro, Michanac, Nayap, Nazareth, Nueva Esperanza, Nueva Vida, Nuevo Belen, Nuevo Chota, Nuevo Horizonte, Nuevo Huancabamba, Nuevo Jerusalen, Nuevo Salen, Nuevo Samaria, Nujagkim, Numparque, Numpatkaim, Nuyumpin, Paantam, Pagki, Pakui, Pakuy, Pitug, Pongo, Porvenir, Puerto Pacuy, Pumpu, Putuim, Rio Escondido, Samaren, San Mateo, San Pablo, San Rafael Winchu, San Ramon, Saunak, Sawi Entsa, Shijap, Shimpuents, Shushug, Shushui, Shushunga, Sijiak, Sukutin, Tagke Entsa, Teesh, Temashnum, Tsag Entsa, Tsegken, Tunim, Tuntungkus, Tuntugos, Tupac Amaru I, Tupac Amaru II, Ubukai, Umukay, Uut, Uyac Entsa, Uyuentsa, Villa Hermosa, Villa Rica, Wachapea, Wachins, Wajuyak, Wampintsa, Wawaim Tuntunkus, Wawas, Wawiko Wawico, Wayampiak, Wee, Wichim, Yamayakat, Yanat, Yangunga y Yupicusa.